By eugenemeric
3 years ago

The truth about Codex Aureus - Adevărul despre Codex Aureus

.
The truth about Codex Aureus: Where is the 10 billion dollar manuscript


Lately, there have been numerous articles in the press about the Codex Aureus, the 10 billion-dollar gold-letter manuscript in the state-owned state. This gospel was written in golden letters on fine parchment sheets, painted with gold and has ivory covers.
The National Library of Romania appreciates the involvement of the press and public opinion in the debate on this cultural objective of national importance, but regrets the allegations in the press that the Codex Aureus is in Hungary's possession.
"These statements are completely erroneous, and the manuscript is preserved, under preservation and security, in the collections of the Batthyaneum Library, a subsidiary of the National Library of Romania," said the National Library.
Donations to the Transylvanian Province and Catholic Church by Bishop Ignatius Batthyany in 1798, together with the building and adjoining land, the Library and the Batthyaneum Astronomical Institute were designed by the donor as structures with a public character (access to collections open to anyone interested). After the Great Union of 1918, the Astronomical Institute and Library remained until the 1949 nationalization in the administration of the Roman Catholic Bishopric of Alba Iulia, being exempt from taxes and other financial obligations by the Romanian State. Since 1961, Batthyaneum has become a subsidiary of the State Central Library (the current National Library of Romania). The Batthyaneum Library holds collections of an invaluable documentary-scientific and bibliophile value:
• 80% of the total number of Western medieval manuscripts in Romanian collections (1,778 manuscripts), including the Codex Aureus, the oldest western manuscript in the country's collections, made around 810, at the command of Carol the Great;
• 70% of the total incunabula in Romania (609 incunabula);
• Of the 63,037 registered books, over 45,000 are old and rare books printed in Europe in the 16th-18th centuries (some of them refer to the history of Transylvania);
• 4,598 old periodicals;
• a valuable archive fund consisting of the Alba-Iulia Archives of the Roman Catholic Chapter and the Cluj-Manastur Archives of the Convent - about 17,163 diplomatic sources on the medieval history of Transylvania;
• over 43,000 documents of Transylvanian personalities, of the former Institute and the Battyaneum Library, from the 18th-20th centuries; museum collections - natural history (mineralogy, botany etc.), archaeological pieces from the Transylvanian and European space (from the Neolithic to the Medieval period), seals, medals, astronomical instruments, objects of worship, paintings, ex-libraries, etc.
"All of this recommends the Batthyaneum Library as one of the most important cultural and documentary institutions in Europe and the world, attended by many researchers, PhD students and students from the country and abroad, who have come to research. The library regularly organizes cultural and scientific events with high national and international participation and has approximately 4,500 visitors annually, including cultural and political personalities from Romania and abroad. From 2012, visitors can also enjoy access to the Batthyaneum Library's museum collections through a permanent exhibition.
Institution with attributions in the preservation and promotion of the Romanian documentary and cultural heritage, conferred by law, the National Library of Romania makes all necessary steps for the further preservation of these documentary sources, of immense value, regarding the Romanian and European identity, history and culture, as well as the history of the manuscript and printed European book from the beginning of the 9th century to the present.
In the spirit and according to the founder's will, the operation of the Batthyaneum Library as a subsidiary of the National Library protects precisely the status of a cultural-documentary institution of public law, accessible to the general public, ensures continuity, systematic and united to the activities of conservation, research, promoting its invaluable collections by integrating into the program applied to all documents in the special collections category, by applying national and European digitization and accessibility policies through prestigious international catalogs and databases (Manuscriptorium, Europeana, etc.) ensures that they enroll in a European documentary and scientific circuit.
As a consequence, the National Library of Romania relies on the rational, responsible and active involvement of the Romanian state, through its competent structures and abilities, in finding a positive solution to the future status of the Batthyaneum Library, in line with the ones outlined above, the statement said.

________________________________________________________________________________________

Adevărul despre Codex Aureus: Unde se află manuscrisul care ar valora 10 miliarde de dolari


În ultima vreme au apărut numeroase articole în presă despre situaţia Codex Aureus, manuscrisul cu litere de aur, aflat în proprietatea statului român, ce ar valora 10 miliarde de dolari. Această Evanghelie a fost scrisă cu litere de aur pe foi fine de pergament, a fost pictată cu aur şi are coperţile din fildeş.
Biblioteca Națională a României apreciază implicarea presei şi a opiniei publice în dezbaterea privind acest obiectiv cultural de importanţă naţională, dar consideră regretabile afirmaţiile din presă, potrivit cărora Codex Aureus se află în posesia Ungariei.
„Aceste afirmaţii sunt complet eronate, manuscrisul fiind păstrat în continuare, în condiţii de prezervare şi securitate, în colecţiile Bibliotecii Batthyaneum, filială a Bibliotecii Naționale a României”, susţin reprezentanţii Bibliotecii Naţionale.
Donate Provinciei Transilvania şi Bisericii Catolice de episcopul Ignatius Batthyany, în 1798, împreună cu clădirea şi terenul aferente, Biblioteca şi Institutul astronomic Batthyaneum au fost gândite de donator ca structuri cu un caracter public (acces la colecţii deschis oricui era interesat). După Marea Unire din 1918, Institutul astronomic si Biblioteca au rămas până la naţionalizarea din 1949, în administrarea Episcopiei Romano-Catolice de Alba Iulia, fiind scutite de impozite și de alte obligații financiare de către Statul Român. Din 1961, Batthyaneum a devenit filială a Bibliotecii Centrale de Stat (actuala Bibliotecă Naţională a României). Biblioteca Batthyaneum deţine colecţii de o inestimabilă valoare documentar-ştiinţifică şi bibliofilă:
•80% din totalul de cărţi manuscrise medievale occidentale aflate în colecţiile din România (1.778 de cărţi manuscrise), între care şi Codex Aureus, cel mai vechi manuscris occidental aflat în colecţiile din țară, realizat în jurul anului 810, la comanda lui Carol cel Mare;
•70% din totalul de incunabule aflate în România (609 incunabule);
•din cele 63.037 de cărţi înregistrate, peste 45.000 sunt cărţi vechi şi rare tipărite în Europa în secolele XVI-XVIII (parte dintre acestea se referă la istoria Transilvaniei);
• 4.598 de periodice vechi;
•un valoros fond arhivistic format din Arhiva Capitlului Romano-Catolic din Alba-Iulia şi Arhiva Conventului din Cluj-Mănăştur – aproximativ 17.163 de izvoare diplomatice privind istoria medievală a Transilvaniei;
•peste 43.000 de documente ale unor personalităţi transilvănene, ale fostului Institut şi ale Bibliotecii Battyaneum, din secolele XVIII-XX; colecţii muzeale – istorie naturală (mineralogie, botanică etc.), piese arheologice din spaţiul transilvan si european (de la Neolitic la Perioada medievală), sigilii, medalii, instrumente astronomice, obiecte de cult, tablouri, ex-librisuri etc.
„Toate acestea recomandă Biblioteca Batthyaneum ca una dintre cele mai importante instituţii culturale şi documentare din Europa şi din lume, fiind frecventată de numeroşi cercetători, doctoranzi şi studenţi din ţară şi din străinătate, veniţi în stagii de cercetare. Biblioteca organizează periodic manifestări culturale şi ştiinţifice cu participare naţională şi internaţională de înaltă ţinută şi are aproximativ 4.500 de vizitatori anual, între care personalităţi culturale şi politice din România şi din străinătate. Din 2012, vizitatorii se pot bucura şi de accesul la colecţiile muzeale ale Bibliotecii Batthyaneum, printr-o expoziţie permanentă.
Instituţie cu atribuţii în păstrarea şi promovarea patrimoniului documentar şi cultural românesc, conferite prin lege, Biblioteca Naţională a României face toate demersurile necesare pentru prezervarea pe mai departe a acestor surse documentare, de o valoare uriaşă, privind identitatea, istoria şi cultura românească şi europeană, precum și istoria cărţii manuscrise şi tipărite europene, de la începutul secolului al IX-lea şi până în prezent.
În spiritul şi în acord cu voinţa testamentară a fondatorului, funcţionarea Bibliotecii Batthyaneum ca filială a Bibliotecii Naționale protejează tocmai statutul de instituţie cultural-documentară de drept public, accesibilă publicului larg, asigură continuitate, caracter sistematic şi unitar activităţilor de conservare, cercetare, valorificare şi promovare a colecţiilor sale inestimabile, prin integrarea în programul aplicat tuturor documentelor din categoria colecţii speciale, prin aplicarea unor politici naţionale şi europene de digitizare şi accesibilizare prin intermediul unor cataloage şi baze de date internaţionale de prestigiu (bibliotecile digitale Manuscriptorium, Europeana etc.), asigură înscrierea într-un circuit documentar şi ştiinţific european.
Drept consecinţă, Biblioteca Națională a României mizează pe implicarea raţională, responsabilă şi activă a statului român, prin structurile sale competente şi abilitate, în găsirea unei soluţii pozitive în ceea ce priveşte statutul viitor al Bibliotecii Batthyaneum, în acord cu cele expuse mai sus”, se precizează în comunicat.

Sursă: Adevărul despre Codex Aureus: Unde se află manuscrisul care ar valora 10 miliarde de dolari | ActiveNews

More images

.
.
.
.
3 years
carmen3521 Sigur este f interesant. Sint f obosita.am avut o zi plina.😊
3 years
3 years
soncee Very interesting artikle
3 years
3 years
Deliana Great article, my dear!
3 years
3 years
fabio26 interesting article
3 years
2 years
indexer There is a lot of interesting material here, but please forgive me if I don`t read it all!
2 years